windows常用網路管理指令(一) – ipconfig

  ipconfig指令介紹   ipconfig 是一個用來檢視windows網路內容的指令,以下圖示說明                                   [圖一]    [圖一] 有兩個綠色方框圍起來的字,代表你電腦裡存在的網路介面,以上圖為例子的話,"Ethernet...